การตรวจเยี่ยมศูนย์อาเซียนศึกษา (ASEAN Study Center)
เขียนโดย admin เมื่อ กรกฎาคม 24 2013 00:59:54วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจเยี่ยมศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนโกมลวิทยาคาร (ASEAN Study Center)
นักเรียนกล่าวต้อนรับ 5 ภาษา (ไทย/ลาว/เวียตนาม/อังกฤษ/ฟิลิปปินส์) การแสดงนักเรียน 2 ชุด
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู กล่าวรายงานต่อรองเลขาธิการ(กพฐ.)พร้อมคณะผู้ติดตาม
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา กล่าวแนะนำแขกผู้ร่วมงาน ชมวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา
คณะตรวจเยี่ยม หน.สถานศึกษา คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาและชมการจัดนิทรรศการอาเซียน

ขอขอบคุณ : ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.นค. 1 /นายตระกูล สุวรรณเทพ รองผอ.สพป.นค.1/คณะศึกษานิเทศก์
นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ /หน.ส่วนราชการ /ผอ.โรงเรียนในสังกัดกลุ่มท่าบ่อ 5-6
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งคณะสื่อมวลชนช่องต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

เพิ่มเติมวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตรวจเยี่ยมศูนย์อาเซียนศึกษาโรงเรียนโกมลวิทยาคาร (ASEAN Study Center)
นักเรียนกล่าวต้อนรับ 5 ภาษา (ไทย/ลาว/เวียตนาม/อังกฤษ/ฟิลิปปินส์) การแสดงนักเรียน 2 ชุด
ประธานแสงชัย นภาสกุลคู กล่าวรายงานต่อรองเลขาธิการ(กพฐ.)พร้อมคณะผู้ติดตาม
ผอ.ณรงค์ หล้าวงศา กล่าวแนะนำแขกผู้ร่วมงาน ชมวิดีทัศน์การจัดกิจกรรมศูนย์อาเซียนศึกษา
คณะตรวจเยี่ยม หน.สถานศึกษา คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์อาเซียนศึกษาและชมการจัดนิทรรศการอาเซียน

ขอขอบคุณ : ดร.ประกอบ กุลเกลี้ยง ผอ.สพป.นค. 1 /นายตระกูล สุวรรณเทพ รองผอ.สพป.นค.1/คณะศึกษานิเทศก์
นายประพาส นครภักดี นายกเทศมนตรีเมืองท่าบ่อ /หน.ส่วนราชการ /ผอ.โรงเรียนในสังกัดกลุ่มท่าบ่อ 5-6
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดทั้งคณะสื่อมวลชนช่องต่าง ๆ ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้